Вимоги до оформлення та подання статей
  • Реєстрація

Редакційна колегія журналу «Економічна та соціальна географія» приймає оригінальні, не опубліковані раніше наукові статті, які висвітлюють актуальні питання суспільної географії. Статті, які надходять до редакційної колегії, не повинні одночасно перебувати на розгляді в будь-якому іншому журналі та не повинні бути опубліковані в інших виданнях у аналогічному або несуттєво зміненому вигляді.

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ:

Мова публікації

Статті мають бути написані українською або англійською мовами. Редакція може розглянути можливість публікації статей іншими провідними мовами світової науки, такими як німецька, французька, іспанська, тощо. Пріоритет надається статтям українською мовою (основною мовою наукової комунікації в Україні)  та англійською мовою (основною мовою міжнародного наукового спілкування). Редакційна колегія залишає за собою право здійснювати літературне редагування поданих статей та відхиляти статті, написані з недотриманням наукового стилю викладу матеріалу, а також численними орфографічними та синтаксичними помилками.

Структура наукової статті 

Рекомендуємо дотримуватися такої класичної структури наукової статті: 

1. Вступ: актуальність проблематики, мета і завдання дослідження. 
2. Теоретико-методологічні основи дослідження: аналіз останніх досліджень і публікацій, виклад основних теорій, концепцій та раніше одержаних емпіричних результатів, на яких базується дослідження. 
3. Методика дослідження та дані: детальна характеристика дослідницьких методів та кейсів, а також походження та інші суттєві характеристики використовуваних даних. 
4. Результати та їх обговорення: виклад результатів дослідження, їх оцінка з точки зору мети і завдань дослідження та обговорення в контексті результатів попередніх досліджень, існуючих теорій та концепцій. 
5. Висновки. 
6. Список використаних джерел (References).

Резюме та ключові слова

До кожної статті обов’язково додаються два резюме - англійською та українською мовами. Якщо статтю написано українською мовою, то англомовне резюме повинне мати обсяг не менше 250 слів, україномовне резюме - не менше 150 слів. Якщо статтю написано англійською мовою, то англомовне резюме повинне мати обсяг не менше 150 слів, україномовне резюме - не менше 250 слів. Якщо статтю написано іншою мовою (не англійською та не українською) - обидва резюме повинні мати обсяг не менше 250 слів. Звертаємо увагу авторів на відмінність резюме від анотації. Резюме повинне стисло відображати зміст статті (вступ, мета, завдання, методи, результати), не повторювати назву статті, не містити загальних фраз, не дублювати розділ «Висновки». Необхідно додержуватися єдності термінології в межах резюме та основного тексту статті. Резюме призначене виконувати функцію незалежного від статті джерела інформації. Резюме англійською мовою у вітчизняних виданнях, якщо статтю опубліковано українською мовою, є основним джерелом інформації щодо змісту статті для іноземних фахівців. 

Також до кожної статті додаються ключові слова (5-7 слів) англійською та українською мовами. 

Обсяг статті

Обсяг статті (без резюме та списку літератури) повинен складати від 5000 до 8000 слів.

Форматування тексту 

Текст статті подається у текстовому редакторі Microsoft Word для Windows з дотриманням таких вимог: шрифт “Times New Roman” (розмір шрифту 12 пт), міжрядковий інтервал одинарний, поля – 2 см кожне, абзац – 1,25 см. Орієнтація – виключно книжкова (виключення можливе для окремих рисунків і таблиць альбомного формату).

Формули набираються у редакторі формул програми Word – «Microsoft Equation».

Кожна абревіатура вводиться у текст у дужках після першого згадування відповідного словосполучення.

Скорочення грошових, метричних, часових одиниць (грн, мл, км, год, хв, с тощо) та скорочення млн, млрд писати без крапки. Між числовим значенням і скороченою назвою одиниці виміру ставити нерозривний пробіл (Ctrl+Shift+пробіл).

Між ініціалом та прізвищем ставиться нерозривний пробіл (Ctrl+Shift+пробіл).

Оформлення таблиць та графічних ілюстрацій

У статті може бути не більше 6 рисунків. Ілюстрації (рисунки) повинні бути виконані в растровому вигляді (розширення *.tif, *.jpg, *.gif, *.bmp) з роздільною здатністю не менше 300 dpi. Автори можуть самостійно вставити малюнки у текст, проте обов’язково подавати окремо файли малюнків, графіків, схем тощо в електронному вигляді. Кожен рисунок повинен мати порядковий номер, назву та супроводжуватися посиланням на джерела, наприклад: «Рис. 1. ВРП на душу населення за статистичними регіонами NUTS 2. Складено за матеріалами (Eurostat)».

У статті може бути не більше 4 таблиць. Таблиці повинні бути створені лише засобами Microsoft Word. Таблиці не повинні виходити за межі тексту. Кожна таблиця повинна мати порядковий номер, заголовок та супроводжуватися посиланням на джерела, наприклад: «Таблиця. 1. ВРП на душу населення за статистичними регіонами NUTS 2. Складено за матеріалами (Eurostat)».

Оформлення списку використаних джерел

Список використаних джерел, незалежно від мови, якою написано статтю, має називатись References. Всі джерела, цитовані в тексті статті, повинні бути присутні у списку використаних джерел. І навпаки, всі джерела в списку повинні бути процитовані в тексті статті. Джерела в списку впорядковуються в алфавітному порядку.  

Бібліографічний опис повинен відповідати стилю APA (American Psychological Association). Те саме стосується внутрішньотекстових посилань на джерела. Детальні інструкції стосовно оформлення бібліографічного опису різних типів джерел та внутрішньотекстових посилань відповідно до стилю APA можна завантажити тут

Бібліографічний опис кириличних джерел (українською, російською, болгарською мовами тощо) здійснюється таким чином:
1. Спочатку надається переклад англійською мовою, оформлений відповідно до стилю APA. Прізвища авторів транслітеруємо або подаємо відповідно до варіанту, який використовують самі автори. Назви періодичних видань перекладаємо, а за наявності офіційної назви латиницею (наприклад, Ekonomichna ta Sotsialna Geografiya) - залишаємо в незмінній формі. 
2. У квадратних дужках вказується оригінальна мова публікації. Наприклад: [In Ukrainian].
3. У квадратних дужках подається бібліографічний опис джерела кирилицею відповідно до ДСТУ 2015. Зразки оформлення бібліографічного опису різних типів джерел відповідно до ДСТУ 2015 можна завантажити тут.

Приклади оформлення бібліографічного опису для найпоширеніших категорій джерел: 

1. Книги:

Keating, M. (2004). Regions and Regionalism in Europe. Cheltenham: Edward Elgar.

Klaassen, L., & Scimemi, G. (1981). Theoretical issuers in urban dynamics. Dynamics of Urban Development. NewYork, St Martin`s Press.

Niemets, K. A., & Niemets, L. M. (2014). Theory and methodology of geography: spatial analysis methods. Kharkiv: V. N. Karazin Kharkiv National University. [In Ukrainian]. [Нємець К. А., Нємець Л. М. Теорія і методологія географічної науки: методи просторового аналізу / Навчально-методичний посібник. Х.: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2014. 172 с.]

2. Публікації у періодичних виданнях:

Šerý, M., & Šimáček, P. (2012). Perception of the historical border between Moravia and Silesia by residents of the Jeseník area as a partial aspect of their regional identity (Czech Republic). Moravian Geographical Reports, 20(2), 36–46.

Doan, P. V. (2014). Sustainable development of local tourist systems and regions of Italy. Geography and Tourism, 31, 15–29. [In Ukrainian]. [Доан П. В. Сталий розвиток локальних туристичних систем і регіонів Італії // Географія та туризм. 2014. Вип. 31. С. 15–29.]

3. Розділи/статі у книгах (монографіях, збірниках матеріалів конференцій тощо): 

Gentile, M. (2017), Geopolitical fault-line cities. In A. Pikulicka-Wilczewska & G. Uehling (Eds.), Migration and the Ukraine Crisis. A Two-Country Perspective (pp. 6–24). Bristol: E-International Relations Publishing.

Sych, V. A., Topchiev, O. G., Malchykova, D. S., & Yavorska, V. V. (2019). Socio-natural activities in economic complexes of countries and regions:  Problem of conceptualization. In Regional problems of Ukraine: geographical analysis and search for solutions (pp. 219–222). Kherson: Helvetyka. [In Ukrainian]. [Сич В. А., Топчієв О. Г., Мальчикова Д. С., Яворська В. В.  Соціоприродні види діяльності у господарських комплексах країн і регіонів: концептуалізація питання // Матеріали VIІI Всеукраїнської науково-практичної конференції «Регіональні проблеми України: географічний аналіз та пошук шляхів вирішення» (м. Херсон, 3-4 жовтня 2019 р.). Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2019. С. 219–222.]

Рукопис статті повинен містити такі елементи:

- Назву статті (англійською та українською мовами, якщо необхідно, іншими мовами)
- Прізвища та імена авторів, їх місце роботи (англійською та українською мовами, якщо необхідно, іншими мовами)
- Резюме та ключові слова (англійською та українською мовами, якщо необхідно, іншими мовами)
- Код УДК
- Основний текст статті
- Список використаних джерел (References)
- Відомості про джерела фінансування дослідження та подяки (за необхідності)

Подання статті до редакційної колегії

Подання статті здійснюється у електронному вигляді на адресу електронної пошти відповідального секретаря, вказану в розділі «Контакти» на цьому вебсайті, і повинне містити такі файли:

1. Рукопис статті з усіма вказаними вище елементами.

2. Відомості про авторів, зокрема: П.І.Б. всіх авторів, їх наукові ступені (за наявності), вчені звання (за наявності), місця роботи та посади (українською та англійською мовами). Також вказується П.І.Б. відповідального автора, який вестиме кореспонденцію з редакцією журналу, контактну адресу електронної пошти і, за бажанням відповідального автора, номер телефону.

3. Додаткові матеріали (рисунки, діаграми, графіки тощо) – за наявності.

 

  ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ АВТОРІВ

Вимоги до оформлення

Інформація для рецензентів

Завантажте анкету рецензента: 

Видавнича етика

Поточний випуск

Контактна інформація

Адреса редакційної колегії:

м. Київ, МСП-680, проспект Академіка Глушкова, 2, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, географічний факультет, кафедра економічної та соціальної географії

Тел.: 8 (044) 521-32-24,
8 (044) 521-35-79