Процедура розгляду публікацій
  • Реєстрація

Попередній розгляд

Відповідальний секретар присвоює надісланій статті вхідний реєстраційний номер та переглядає її на предмет відповідності її змісту формальним вимогам до оформлення (відповідність тематиці журналу, форматування тексту, зміст та обсяг анотації, оформлення списку використаних джерел, грамотність мови статті, відповідність науковому стилю тощо). Крім того, здійснюється редакційна перевірка надісланих матеріалів на плагіат. У разі схвального рішення відповідальний секретар передає статтю на рецензування. У випадку негативного рішення відповідальний секретар може відхилити статтю або направити її на доопрацювання, при цьому датою надходження вважатиметься дата повторного надходження доопрацьованої статті.

Рецензування

Рецензування статтей, поданих до журналу "Економічна та соціальна географія", здійснюється подвійно-сліпим способом. Це означає, що авторам статті не відомі особи рецензентів, а рецензентам не відомі особи авторів. Надіслані матеріали розглядаються не менш ніж двома незалежними рецензентами, які не є співробітниками установи, де працюють автори. Як правило, один рецензент є співробітником Київського національного університету імені Тараса Шевченка, у той час як інший повинен бути співробітником іншої установи. Рецензія надається у письмовій формі і містить однозначний висновок, чи може стаття бути опублікована в журналі "Економічна та соціальна географія". Рецензент заповнює анкету, де оцінює наступні аспекти: наявність елементів наукової новизни, адекватність та достатність використаних методів, обґрунтованість висновків, кількість та якість ілюстративних матеріалів (рисунків, таблиць) тощо.

Розгляд статті редакційною колегією. Доопрацювання статті

Після отримання рецензій стаття виноситься відповідальним секретарем на розгляд редакційної колегії, де шляхом відкритого голосування приймається одне з п’яти наступних рішень:

1. Схвалення до друку без змін. Подальше доопрацювання статті авторами не потрібне. 

2. Схвалення до друку з незначними змінами (з розглядом на наступному засіданні редколегії). Стаття повертається авторам для внесення відповідних змін, після чого надходить на повторний розгляд редколегії.

3. Повернення статті авторам для внесення змін (із наступним повторним рецензуванням). Отримавши доопрацьовану статтю, відповідальний секретар направляє її на повторне рецензування, а потім - на повторний розгляд редколегією. У випадку повторного негативного рішення редколегії (варіанти 3 і 4) стаття вважається відхиленою.

4. Відхилення статті.

Відповідальний секретар повідомляє відповідального автора про рішення редакційної колегії, а також надсилає йому заповнену рецензентами анкети.

Редагування та макетування

Прийняті до друку статті проходять загальне наукове та літературне редагування. Після макетування схваленої до друку статті відповідальному автору електронною поштою надсилають коректуру для остаточного узгодження. Автор має надіслати свої виправлення протягом десяти робочих днів з дати відправлення листа редакцією. Якщо редакція не одержує авторської відповіді протягом десяти робочих днів, статтю друкують у незміненому вигляді. Після цього жодні подальші виправлення з боку автора неможливі.

Відкликання статті

Редколегія залишає за собою право відкликати вже опубліковані статті, у яких було виявлено явні ознаки плагіату або інших порушень наукової етики. Перевірки на плагіат можуть здійснюватися редколегією як за власної ініціативи, так і у відповідь на повідомлення, заяви або скарги третіх осіб.

Вимоги до оформлення

Інформація для рецензентів

Завантажте анкету рецензента: 

Видавнича етика

Поточний випуск

Контактна інформація

Адреса редакційної колегії:

м. Київ, МСП-680, проспект Академіка Глушкова, 2, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, географічний факультет, кафедра економічної та соціальної географії

Тел.: 8 (044) 521-32-24,
8 (044) 521-35-79