Інформація для рецензентів
  • Реєстрація

Рецензування статтей, поданих до журналу "Економічна та соціальна географія", здійснюється подвійно-сліпим способом. Це означає, що авторам статті не відомі особи рецензентів, а рецензентам не відомі особи авторів. Надіслані матеріали розглядаються не менш ніж двома незалежними рецензентами, які не є співробітниками установи, де працюють автори. Як правило, один рецензент є співробітником Київського національного університету імені Тараса Шевченка, у той час як інший повинен бути співробітником іншої установи. Рецензія надається у письмовій формі і містить однозначний висновок, чи може стаття бути опублікована в журналі "Економічна та соціальна географія".

Анкета рецензента публікується на сайті журналу.

Етичним зобов'язанням рецензента є своєчасне інформування редакції про конфлікт інтересів (наприклад, якщо до рецензента випадково потрапила стаття його власного аспіранта/докторанта тощо).

Терміни рецензування статті залежать від її змісту, обсягу, тематики тощо. Приймаючи це до уваги, редакція журналу не обмежує рецензентів у часі, проте звертається до своїх рецензентів із проханням не перевищувати термін рецензування строком 2 місяці з моменту надходження статті до рецензента.

Рецензент заповнює анкету, де оцінює наступні аспекти:

- відповідність статті тематиці журналу;

- відповідність назви, анотації, ключових слів, шифру УДК змісту статті; 

- наявність елементів наукової новизни;

- адекватність та достатність використаних методів;

- відповідність структури статті вимогам до матеріалів, що публікуються у фахових виданнях;

- ступінь розкриття основних результатів дослідження у англомовному рефераті;

- відповідність оформлення тексту статті та використаних джерел вимогам ЕСГ;

- обсяг статті;

- кількість та якість ілюстративних матеріалів (рисунків, таблиць тощо);

- стилістичну відповідність тексту статті науковому стилю;

- лексичну та граматичну якість мови статті.

Крім того, за бажанням рецензент може додати свій розширений коментар, зокрема детальніше охарактеризувати вказані вище аспекти та надати можливі рекомендації щодо напрямків та способів доопрацювання статті, використання тих чи інших наукових методів чи методик, джерел інформації тощо.

 ЗАВАНТАЖИТИ АНКЕТУ РЕЦЕНЗЕНТА

Вимоги до оформлення

Інформація для рецензентів

Завантажте анкету рецензента: 

Видавнича етика

Поточний випуск

Контактна інформація

Адреса редакційної колегії:

м. Київ, МСП-680, проспект Академіка Глушкова, 2, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, географічний факультет, кафедра економічної та соціальної географії

Тел.: 8 (044) 521-32-24,
8 (044) 521-35-79