Вимоги до оформлення та подання статей
  • Реєстрація

Редакційна колегія журналу «Економічна та соціальна географія» приймає оригінальні, не опубліковані раніше наукові статті, які висвітлюють актуальні питання суспільної географії. Статті, які надходять до редакційної колегії, не повинні одночасно перебувати на розгляді у будь-якому іншому журналі та не повинні бути опубліковані у інших виданнях у аналогічному або несуттєво зміненому вигляді.

Вимоги до оформлення статей:

Статті мають бути написані українською або англійською мовами. Редакція може розглянути можливість публікації статей іншими провідними мовами світової науки, такими як німецька, французька, іспанська, російська тощо. Пріоритет надається статтям англійською мовою як основною мовою міжнародного наукового спілкування. Редакційна колегія залишає за собою право здійснювати літературне редагування поданих статей та відхиляти статті, написані неграмотною мовою. Рекомендуємо дотримуватися такої класичної структури наукової статті: вступ; теоретико-методологічні основи дослідження (включно з аналізом останніх досліджень і публікацій); мета і завдання дослідження; опис методики дослідження та здобутих емпіричних даних; оцінка та обговорення результатів, висновки, список використаної літератури.

До кожної статті обов’язково додається резюме (до 1500 знаків з пробілами) та ключові слова (5-7 слів) українською та англійською мовами. Звертаємо увагу авторів на відмінність резюме (реферату) від анотації. Резюме повинно бути змістовним, стисло відображати короткий зміст статті (вступ, мета, задачі, методи, результати), не повторювати назву статті, не містити загальних фраз, не дублювати розділ «Висновки». Резюме призначено виконувати функцію незалежного від статті джерела інформації. Резюме англійською мовою у вітчизняних виданнях, якщо статтю опубліковано українською мовою, є основним і, як правило, єдиним джерелом інформації щодо змісту статті для закордонних спеціалістів. Резюме повинне бути написано грамотною англійською мовою. Текст повинен бути зв’язним з використанням слів «отже», «більш того», «наприклад», «у результаті» і т.п. ("consequently", "moreover", "for example", "the benefits of this study", "as a result" etc.); бажано по можливості застосовувати активний, а не пасивний стан, тобто "The study tested", а не "It was tested in this study" (найчастіша помилка); слід застосовувати термінологію, яка характерна для іноземних спеціальних текстів. Необхідно додержуватися єдності термінології в межах резюме та основного тексту статті. 

Текст статті подається у текстовому редакторі Microsoft Word для Windows з дотриманням таких вимог: шрифт “Times New Roman Cyr” (розмір шрифту 14 пт), міжрядковий інтервал одинарний, поля – 2 см кожне, абзац – 1,25 см. Орієнтація – виключно книжкова.

Ілюстрації (рисунки) повинні бути виконані в растровому вигляді (розширення *.tif, *.jpg, *.gif, *.bmp) з роздільною здатністю не менше 300 dpi. Автори можуть самостійно вставити малюнки у текст, проте обов’язково подавати окремо файли малюнків, графіків, схем та ін. в електронному вигляді.

Таблиці повинні бути створені лише засобами Microsoft Word. Таблиці не повинні виходити за межі тексту, вирівнювання по центру. Кожна таблиця повинна мати порядковий номер, заголовок та супроводжуватися внизу посиланням на джерела, наприклад: «Складено за матеріалами [1]». Те саме стосується рисунків.

Формули набираються у редакторі формул програми Word – «Microsoft Equation».

Кожна абревіатура вводиться у текст у дужках після першого згадування відповідного словосполучення.

Скорочення грошових, метричних, часових одиниць (грн, мл, км, год, хв, с тощо) та скорочення млн, млрд писати без крапки. Між числовим значенням і скороченою назвою одиниці виміру ставити нерозривний пробіл (Ctrl+Shift+пробіл).

Між ініціалом та прізвищем ставиться нерозривний пробіл (Ctrl+Shift+пробіл).

До статті додається список літератури в алфавітному порядку. Назви наукових журналів необхідно наводити повністю, без скорочень. Бібліографіну інформацію слід наводити у такому вигляді:

1. Для книг - імена авторів або редакторів, назва книги (курсивом), місце публікації, видавництво, рік видання, кількість сторінок

Приклад:

Van der Berg L., Drewett R., Klaassen L.H., Rossi A., Vijverberg C.H.T. Urban Europe: A study of growth and decline. A. Exeter, Wheaton&Co. Ltd., 1982, 162 p.

2. Для публікацій у періодичних виданнях - імена авторів, назва статті, назва видання (курсивом), рік видання, номер випуску, сторінки, на яких розміщено статтю

Example:

Klaassen L., Scimemi G. Theoretical issuers in urban dynamics. Dynamics of Urban Development. NewYork, StMartin`s Press, 1981, pp. 8–28.

3. Для статей у книгах - імена авторів, назва статті, назва книги (курсивом), імена авторів або редакторів книги, місце публікації, видавництво, рік видання, сторінки, на яких розміщено статтю.

Example:

Kulesza, M. Methods and Techniques of Managing Decentralization Reforms in the CEE Countries: The Polish Experience. In: Mastering Decentralization and Public Administration Reforms in Central and Eastern Europe, Ed.: Péteri G., 2002, pp. 189–214.

Бібліографічні дані кирилицею потрібно транслітерувати латиницею відповідно до міжнародного стандарту ISO 9. Це єдиний сучасний стандарт транслітерації, який забезпечує однозначну двосторонню відповідність між символами кирилиці та латиниці та дозволяє відновити початковий варіант написання кириличного тексту навіть без знання мови оригіналу. Транслітерація та переклад бібліографічної інформації необхідні для адекватної індексації статей міжнародними наукометричними базами даних.

Загальна схема транслітерації виглядає так:

1. Для книг (монографій, посібників тощо):

Транслітерація імен авторів або редакторів; Транслітерація назви книги (курсивом); Переклад назви книги англійською мовою (у квадратних дужках); місце публікації, видавництво, рік видання, кількість сторінок; мова видання (у круглих дужках).

Приклад:

Krylov M. P. Regionalʹnaâ identičnostʹ evropejskoj Rossii. [Regional identity is European Russia]. Мoscow, 2010, 240 p. (In Russian).

2. Для публікацій у періодичних виданнях (збірниках наукових статей, матеріалів конференцій тощо):

Транслітерація імен авторів; Транслітерація назви статті; Переклад назви статті англійською мовою (у квадратних дужках); Транслітерація назви періодичного видання (курсивом); Переклад назви періодичного видання англійською мовою (у квадратних дужках); місце публікації (для матеріалів конференцій), рік видання, номер випуску, сторінки, на яких розміщено статтю; мова статті (у круглих дужках).

Приклади:

Mezenceva N., Mezencev K. Percepcìjnì portreti regìonìv Ukraïni [Perceptual portraits of Ukrainian regions]. Regìonalʹnì problemi Ukraïni: geografìčnij analìz ta pošuk šlâhìv virìšennâ [Regional problems of Ukraine: geographical analysis and search for solutions,]. Kherson, 2005, pp. 208-213. (In Ukrainian).

Stafìjčuk V. Teritorìalʹna struktura avtorstva polìtiko-geografìčnih publìkacìj v Ukraïnì za 1990-2012 roki [Territorial structure of the authorship of publications in the field of political geography in Ukraine during 1990-2012 years]. Geografìâ ta turizm [Geografìâ ta turizm], 2014, Vol. 27, pp. 184–191. (In Ukrainian).

3. Для статей у книгах:

Транслітерація імен авторів; Транслітерація назви статті; Переклад назви статті англійською мовою (у квадратних дужках); Транслітерація назви книги (курсивом); Переклад назви книги англійською мовою (у квадратних дужках); Транслітерація імен авторів або редакторів книги; рік видання, сторінки, на яких розміщено статтю; мова статті (у круглих дужках).

Приклад:

Mezencev K., Gnatûk A. M. Russkaâ kulʹtura v Ukraine: regionalʹnye trendy i identičnostʹ [Russian culture in Ukraine: trends and regional identity]. In: Fenomen kulʹtury v rossijskoj obŝestvennoj geografii: èkspertnye mneniâ, analitika, koncepty [The phenomenon of culture in the Russian human geography: expert opinions, analysis, concepts], Eds.: A. G. Družinin and V. N. Streleckij, Rostov-on-Don, Publishing House of Southern Federal University, 2014, pp. 378–397. (In Russian).

Редколегія пропонує авторам використовувати такі ресурси автоматичної транслітерації:

- для україномовних джерел: http://translit.kh.ua/#iso9 (у випадаючому списку слід обрати ISO 9:1995);

- для російськомовних джерел: http://tran.comze.com/ISO9_translit.html 

З метою забезпечення можливості перевірки правильності оформлення списку використаних джерел та внесення змін до нього у разі виявлення неточностей чи помилок, редакційна колегія рекомендує авторам надсилати окремим файлом ідентичний список використаних джерел, оформлений традиційно згідно вимог ДСТУ ГОСТ 7.1:2006.

Посилання на джерела у тексті статті можна робити двома способами:

- у квадратних дужках згідно з номером у списку літератури: [8]; [2, с. 34]; [16, с. 27-28])

- шляхом вказівки прізвища автора і року видання джерела у круглих дужках: (Остапенко, 2013); (Raagmaa, 1996, с. 26); якщо цитуються кілька робіт одного і того ж автора одного року видання, слід додавати літери латинського алфавіту a, b, c тощо після року видання.

Обсяг статті (разом з резюме та списком літератури) повинен бути не меншим 2500 та не більшим 6000 слів.

Рукопис статті повинен містити такі елементи:

- Назву статті (англійською та українською мовами, якщо необхідно, іншими мовами)

- Прізвища та імена авторів, їх місце роботи (англійською та українською мовами, якщо необхідно, іншими мовами)

- Резюме та ключові слова (англійською та українською мовами, якщо необхідно, іншими мовами)

- Код УДК

- Основний текст статті (англійською або українською мовою, або іншою прийнятною мовою)

- Список використаних джерел

- Подяки (якщо наявні)

Подання статті до редакційної колегії

Подання статті здійснюється у електронному вигляді на адресу електронної пошти відповідального секретаря збірника, вказану у розділі «Контакти» на цьому веб-сайті, і повинне містити такі файли:

1. Рукопис статті з усіма вказаними вище елементами.

2. Відомості про авторів, зокрема П.І.Б. всіх авторів, їх наукові ступені, вчені звання, місця роботи та посади (українською та англійською мовами). Також вказується П.І.Б. відповідального автора, який вестиме кореспонденцію з редакцією збірника «Економічна та соціальна географія», контактну адресу електронної пошти і, за бажанням автора, номер телефону.

3. Додаткові матеріали (малюнки, діаграми, графіки тощо) – за наявністю.

4. Список використаних джерел, оформлений традиційно згідно вимог ДСТУ ГОСТ 7.1:2006

 

  ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ АВТОРІВ

Вимоги до оформлення

Інформація для рецензентів

Завантажте анкету рецензента: 

Видавнича етика

Поточний випуск

Контактна інформація

Адреса редакційної колегії:

м. Київ, МСП-680, проспект Академіка Глушкова, 2, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, географічний факультет, кафедра економічної та соціальної географії

Тел.: 8 (044) 521-32-04,
8 (044) 521-32-24