Випуск 82
  • Реєстрація

ПЕРЦЕПЦІЙНИЙ ПІДХІД У СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ МІСЬКОГО ПРОСТОРУ (НА МАТЕРІАЛАХ ЛЬВОВА)

Мирослава ВЛАХ, Ірина ГУДЗЕЛЯК

Львівський національний університет імені Івана Франка, Україна

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 

Анотація

Проаналізовано колористичну перцепцію та оцінне ставлення студентської молоді до 20-ти територіальних частин міського простору Львова. Підкреслено значення чинника студентифікації для функціональної трансформації міського простору. Для колористичного сприйняття міського простору використано методику, розроблену швейцарським психологом М. Люшером. Проведено електронне опитування 205-ти студентів, результати якого проаналізовані у трьох вікових когортах. Встановлено низький коефіцієнт асиметрії відповідей, а також визначено мінімальний поріг однозначного трактування “забарвлення” району. Виконано ментальну картосхему колористичного сприйняття міста Львова, яка виокремлює райони за домінуванням у сприйнятті одного кольору, поєднанням двох кольорів, нечітким розподілом, а також із позитивним, негативним та невизначеним ставленням студентів до них. З’ясовано, що кольори теплої гами (жовтий, зелений, червоний) стосуються сприйняття переважно районів навчання, проживання і найчастішого перебування студентів, а також бажаних місць проживання. Чорна і сіра колористика домінує у сприйнятті промислових і транспортно-промислових районів Львова, які отримали негативну оцінку. Результати дослідження можуть бути використані у процесі адаптивної трансформації (відповідно до студентських потреб) міського простору Львова, в уточненні парадигми його розвитку.

Ключові слова:

міський простір, Львів, перцепційна географія, студентифікація, колір 

Мова:

українська

Завантажити повний текст (htm)


DOI: 
https://doi.org/10.17721/2413-7154/2019.82.50-56

Література:

1. Барановський М. О. Біхевіористичний підхід у дослідженні регіональної депресивності / М. О. Барановський, О. В. Барановська. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ekhsuir.kspu.edu/bitstream/123456789/5404/1/М.%20О.%20Барановський%2C%20О.%20В.%20Барановська.pdf.
2. Генеральний план розвитку м. Львова до 2025 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.cityadm.lviv.ua
3. Гнатюк О. М. Ідентичність визначних локацій міста Вінниці / О. М. Гнатюк, А. Л. Мельничук // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Географічні науки. – 2019. – № 11. – С. 16-24.
4. Голд Дж. Психология и география: Основы поведенческой географии. – [пер. с англ.; авт. предис. С. В. Федулов]. – М.: Прогресс, 1990. – 304 с.
5. Гродзинський М. Д. Пізнання ландшафту: місце і простір: монографія / М.Д. Гродзинський. – У 2-х т. – К.: Видав.-поліграф центр Київський університет, 2005. – Т. 2. – 503 с.
6. Luscher M. The Lyucher Color Test / M. Luscher. – New York: Pocket Books, 1971. – 224 р.
7. Львів. Комплексний атлас. – [ред. О. Шаблій]. – К.: Картографія, 2012. – 192 с.
8. Мезенцева Н. І. Перцепційні портрети регіонів України / Н. І. Мезенцева, К. В. Мезенцев / Регіональні проблеми України: географічний аналіз та пошук шляхів вирішення. – Херсон, 2005. – С. 208-213.
9. Мезенцев К. В. Методика біхевіористичного прогнозування регіонального розвитку / К. В. Мезенцев // Економічна і соціальна географія. – 2004. – Вип. 54. – С. 17−24.
10. Печенюк Т. Кольорознавство: підручник для студ. вищ. навч. закл. / Т. Печенюк. – Київ: Грані-Т, 2009. – 191 с.
11. Sage J. The micro-geographies of studentification in Brighton and Hove J. Sage // PhD thesis, 2010 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://cris.brighton.ac.uk/ws/portalfiles/portal/4756101/SAGE+thesis+CORRECTED_static_Redacted.pdf
12. Smith D. “Studentification”: the gentrification factory? / D. Smith // Gentrification in a Global Context. The new urban colonialism. – [Ed. by R. Atkinson, G. Bridge]. – London, New York, 2005. − Р. 73-90.
13. Влах М. Р. Урбообрази як напрям регіонального туристичного менеджменту / на матеріалах Львівської області // М. Р. Влах, Т. О. Коропецька // Географія, економіка, туризм: національний та міжнародний досвід: матеріали VIII наук. конф. з міжнар. участю. – Львів, 2014. – С. 151-155.
14. Влах М. Теорія і методологія географічної науки: навч. посібник / М. Влах, Л. Котик. – Львів: ЛНУ, 2019. – 334 с.
15. Warde A. Gentrification as consumption: issues of class and gender / A. Warde // Environment and Planning D. − 1991. − Vol. 9. − Р. 223-232.
16. Злотин В. Я. Ментальная карта Луганска: образ города в сознании студентов / В. Я. Злотин // Вісник ОНУ ім. І. І. Мечникова. Соціологія і політичні науки. – 2013. – Т. 18. – Вип. 2 (18). – Ч. 1. – С. 267-273.

Рекомендуємо цитувати цю статтю такVlakh, M., Hudzelyak, I. (2019). Perceptional approach in social-geographical research of the urban space (on the example of Lviv). Ekonomichna ta Sotsialna Geografiya, 82, 50-56, https://doi.org/10.17721/2413-7154/2019.82.50-56.

Print ISSN: 2413-7154. Online ISSN: 2413-7553

Вимоги до оформлення

Інформація для рецензентів

Завантажте анкету рецензента: 

Видавнича етика

Поточний випуск

Контактна інформація

Адреса редакційної колегії:

м. Київ, МСП-680, проспект Академіка Глушкова, 2, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, географічний факультет, кафедра економічної та соціальної географії

Тел.: 8 (044) 521-32-24,
8 (044) 521-35-79