Випуски 2000-х років
  • Реєстрація


Пістун М.Д., Олійник Я.Б. ВНЕСОК СУСПІЛЬНОЇ ГЕОГРАФІЇ  В УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕСУ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНИМ РОЗВИТКОМ УКРАЇНИ


Немець Л.М., Немець К.А. ДО МЕТОДИКИ СОЦІАЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНОГО АСОЦІАТИВНОГО АНАЛІЗУ


Мезенцев К.В. МЕТОДИКА БІХЕВІОРИСТИЧНОГО ПРОГНОЗУВАННЯ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ


Смирнов І.Г. ЛОГІСТИЧНО-КЛАСТЕРНИЙ ПІДХІД В СУСПІЛЬНІЙ ГЕОГРАФІЇ: ПОДВІЙНА СИНЕРГІЯ


Олійник Я.Б., Фесик Н.Г. МАЛЕ ПІДПРИЄМСТВО ЯК ОБ'ЄКТ ДОСЛІДЖЕННЯ СУСПІЛЬНОЇ ГЕОГРАФІЇ


Лісовський С.А. ЕКОНОМІКО-ГЕОГРАФІЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ СУТІ ПОНЯТТЯ "ЗБАЛАНСОВАНИЙ РОЗВИТОК"


Матвієнко В.М., Матвієнко Н.М. ОСНОВИ МЕТОДИКИ ІНДИКАТИВНОГО ПЛАНУВАННЯ ПРАЦЕРЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ СІЛЬСЬКОГО АДМІНІСТРАТИВНОГО РАЙОНУ


Стафійчук В.І. ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИВЧЕННЯ ДЕРЖАВНИХ КОРДОНІВ У ПОЛІТИЧНІЙ ГЕОГРАФІЇ


Остроух В.І. ОСОБЛИВОСТІ ГЕОІНФОРМАЦІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ КАРТОГРАФІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ ДЛЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ КАРТ


Мезенцева Н.І., Штельмах О.О. РЕГІОНАЛЬНИЙ АНАЛІЗ ДЕМОГРАФІЧНИХ ЗАГРОЗ СОЦІАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ


Шишацький В.Б. ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ ДИНАМІКИ ЕЛЕКТОРАЛЬНО-ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ПРОЦЕСІВ В УКРАЇНІ НА МЕЖІ ХХ-ХХІ СТ.


Дмитрук О.Ю. КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ УРБОЕКОЛОГІЧНОГО МАРКЕТИНГУ


Буличева Т.В. МЕТОДИКА ВИВЧЕННЯ СИСТЕМ РОЗСЕЛЕННЯ У ВУЗІВСЬКОМУ КУРСІ "ГЕОГРАФІЯ НАСЕЛЕННЯ"


Затула В.І. СИСТЕМА РОЗСЕЛЕННЯ ТА СУЧАСНІ ДЕМОГРАФІЧНІ ПРОЦЕСИ У КАМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ


Шиян О.М. СУЧАСНІ МІГРАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ


Іщук С.І., Гладкий О.В. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ КОМПЛЕКСНО-ПРОПОРЦІЙНОГО РОЗВИТКУ КИЇВСЬКОЇ ГОСПОДАРСЬКОЇ АГЛОМЕРАЦІЇ


Запотоцький С.П. ПРОДОВОЛЬЧА БЕЗПЕКА РЕГІОНУ ЯК СКЛАДОВА НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ


Сердюк А.М. СИСТЕМНИЙ ПІДХІД В ДОСЛІДЖЕННІ АГРОПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА


Мартусенко І.В. МЕТОДИКА СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ МЕДИЧНОГО КОМПЛЕКСУ ОБЛАСНОГО РЕГІОНУ


Прокопенко Т.П. ЗАСОБИ РОЗПОВСЮДЖЕННЯ РЕКЛАМИ В ТУРИСТСЬКОМУ БІЗНЕСІ


Кононенко О.Ю. ПРИРОДНО-ТЕХНОГЕННА БЕЗПЕКА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


Мельничук А.Л. ОСНОВНІ ЗАГРОЗИ ПРИРОДНО-ТЕХНОГЕННІЙ БЕЗПЕЦІ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ


Гавриленко О.П. ДОСЛІДЖЕННЯ АНТРОПОГЕННО-ТЕХНОГЕННИХ ЗМІН ПРИРОДНИХ ЛАНДШАФТІВ ДЛЯ ЦІЛЕЙ РЕГІОНАЛЬНОГО ПРОЕКТУВАННЯ


Ольшанська О.В. ПРОБЛЕМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОДУКТИВНИХ СИЛ У ЗВ'ЯЗКУ З ПОЛІПШЕННЯМ ЕКОЛОГІЧНОЇ СИТУАЦІЇ В РЕГІОНІ (НА ПРИКЛАДІ ОБЛАСТЕЙ ПІВНІЧНОГО ПРИЧОРНОМОР'Я)


Тарасова А.С. НАПРЯМКИ УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ТУРИСТСЬКО-РЕКРЕАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАПОВІДНИХ ТЕРИТОРІЙ


Сонько С.П. ПРОСТОРОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ ІНФРАСТРУКТУРИ ВЕЛИКОГО МІСТА ДЛЯ РОЗРОБКИ КОНЦЕПЦІЇ ІНФРАЕКОСИСТЕМ (НА ПРИКЛАДІ КРИВОГО РОГУ)


Ткаченко Т.П. ЕКОЛОГО-ГЕОГРАФІЧНІ АСПЕКТИ ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


Дорошенко В.І., Діденко К.Д. РОЗВИТОК МІЖНАРОДНИХ ТРАНСПОРТНИХ КОРИДОРІВ В УКРАЇНІ


Павлов С.В. СУЧАСНИЙ СТАН СТАРООБРЯДСЬКИХ ТА НЕХАЛКІДОНСЬКИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ КОНФЕСІЙНИХ СИСТЕМ В УКРАЇНІ


Філоненко І.М. СУСПІЛЬНО-ІСТОРИЧНІ РЕКРЕАЦІЙНО-ТУРИСТСЬКІ РЕСУРСИ ЧЕРНІГІВЩИНИ


Онисько Н.П. ТУРИЗМ ЯК НАПРЯМОК КОМПЛЕКСНОГО РОЗВИТКУ КАРПАТСЬКОГО РЕГІОНУ УКРАЇНИ


Пелешенко Н.В. ІСТОРИЧНИЙ ЧИННИК ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРНОГО КОМПЛЕКСУ МІСТА КИЄВА


Олійник Я.Б., Клочко Р.Ю. ОСНОВНІ НАПРЯМИ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ У ЄВРОПЕЙСЬКЕ СПІВТОВАРИСТВО


 Бородієнко О.В. СТРУКТУРНІ ТА ТЕРИТОРІАЛЬНІ ЗРУШЕННЯ В ГОСПОДАРСЬКОМУ КОМПЛЕКСІ ПІВНІЧНОЇ АМЕРИКИ В КОНТЕКСТІ РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ


Брайчевський Ю.С. СТРУКТУРА ЗОВНІШНІХ ГОСПОДАРСЬКИХ ЗВ'ЯЗКІВ ЄС


Барабаш Ю.О. ТНК ЯК ОСНОВА ФОРМУВАННЯ ЗВ'ЯЗКІВ МІЖ ЦЕНТРАМИ СВІТОВОГО ГОСПОДАРСТВА


Шум І.В. ОСОБЛИВОСТІ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ В ЄВРОПЕЙСЬКУ ТРАНСПОРТНО-ЛОГІСТИЧНУ СИСТЕМУ: СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНИЙ АНАЛІЗ


 

Вимоги до оформлення

Інформація для рецензентів

Завантажте анкету рецензента: 

Видавнича етика

Поточний випуск

Контактна інформація

Адреса редакційної колегії:

м. Київ, МСП-680, проспект Академіка Глушкова, 2, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, географічний факультет, кафедра економічної та соціальної географії

Тел.: 8 (044) 521-32-04,
8 (044) 521-32-24